Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Forskning

Demonstrationsskoleprojektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse er et af fem demonstrationsskoleforsøg finansieret af UVM, som skal bidrage til at skabe ny, praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og give tid til mere undervisning. Forskningsprojekterne er igangsat som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen og erfaringerne fra projekterne bringes videre til nuværende og kommende lærerstuderende og andre skoler. De fire forskningsprojekter munder ud i konkrete indsatser og undervisningsforløb, som efterfølgende kan bruges af alle skoler.

Formålet med projektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Projektet har som kombineret udviklings- og forskningsprojekt fokus på elevers egenproduktion og elevinddragelse med henblik på at undersøge:

 1. hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater
 2. it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold

  Ligeledes indgår organisering af skolehverdagen og lærernes tidsallokering som element i den didaktiske måde at anskue elevproduktion og elevinddragelse på. Derved omfatter projektet også en undersøgelse af:

 3. hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning. Dette undersøges ved opsamling og analyse på tværs i projektets interventioner.

Aktørerne i projektet

 • Aalborg Universitet / ForskningsLab: It og LæringsDesign
 • IT-Universitetet / Digital Culture
 • University College Nordjylland, University College Metropol og University College Copenhagen
 • LEGO Fonden

Forskningsprojektet overordnet

Projektet virkeliggøres i skoleårene 2013-2014 og 2014-2015, hvor der gennemføres i alt 6 rammesatte interventioner på hhv. 1.-2. klassetrin og 5.-6. klassetrin på 4 skoler, samt et 10. klassecenter. Der gennemføres midtvejs- og slutevaluering via strukturerede observationer, såkaldte Baseline-observationer, hvor de udvalgte klasser observeres udenfor interventionerne, samt via strukturerede spørgeskema til lærerne. Desuden gennemføres løbende videndelingsmøder med relevante aktører i projektet, afsluttende fokusgruppeinterviews med hhv. lærere og elever, indsamling af elevproduktioner og løbende indsamling af forskningsdata fra interventionerne.

Forskningsprojektet udføres som et kombineret udviklings- og forskningsprojekt, hvor der anvendes aktionsforskning og design-based research. Projektet har fokus på eksperimenter og samarbejde med praktikere. Der lægges vægt på et nært samarbejde mellem deltagere og forskere om det, der skal udvikles og gennemføres.

Projektet skal udfordre følgende hypoteser

 • Elevers faglige tilegnelse stiger markant, når it-didaktiske design med fokus på produktion tillader eleverne
 • at agere som didaktiske designere på de tre didaktiske niveauer: praksis, planlægning og refleksion
 • at inddrage deres uformelle læringsstrategier i det faglige arbejde
 • It rummer erkendelsesfremmende læringspotentialer, når de it-didaktiske design kombinerer intuitive brugergrænseflader og interaktionsdesign med elevers produktion
 • Når eleverne arbejder som didaktiske designere, etablerer de ejerskab til deres faglige og tværfaglige arbejde, hvilket betyder, at elevernes koncentration øges i elevproduktioner og tillader lærerne at omorganisere og frigøre tid og dermed ”øge den tid, der er til undervisning”
 • Når eleverne kan skabe produktioner af høj æstetisk kvalitet, der minder om professionelle udtryk, og/eller kan dele deres produktioner med andre, skaber det mulighed for en autenticitet, der er motiverende og fordrer kreativitet hos den enkelte
 • Når eleverne skaber produktioner med inspiration fra deres hverdagsliv, styrkes sammenhæng og videndeling på tværs af kontekster.

Projektet arbejder med følgende forskningsspørgsmål:

 • Hvilke elementer i elevernes didaktiske design og gennemførelse af digitale produktioner kvalificerer elevernes læringsresultater?
  • Hvilke lærerdesignede it-didaktiske rammesætninger er læringsmæssigt befordrende for elevernes didaktiske design og gennemførelse af produktioner?
  • Hvilke lærerdesignede it-didaktiske rammesætninger er befordrende for elevernes uformelle læringsstrategier i det faglige og tværfaglig arbejde?
 • Hvilke erkendelsesfremmende læringspotentiale rummer it, når de it-didaktiske design kombinerer intuitive brugergrænseflader og interaktionsdesign med elevers produktion?
 • Hvilke lærerdesignede it-didaktiske rammesætninger frigør tid til undervisning og muliggør en tidsmæssig omfordeling af lærer/elev-kontakten i det faglige arbejde?
 • Hvilke teknologiske konstruktionspotentialer og æstetiske processer fremmer i særlig grad autenticitet og kreativitet i elevers produktion?
 • Hvilke produktioner med inspiration fra elevernes hverdagsliv styrker sammenhæng og videndeling på tværs af kontekster?

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo