Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse
  • forsidefoto1
  • forsidefoto3
  • Robotter i undervisningen
  • forsidefoto2

Præsentation

Velkommen til Demonstrationsskoleprojektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse finansieret af Undervisningsministeriet. I dette forskningsprojektet fokuseres på elevproduktioner og elevindflydelse i de didaktiske rammer omkring undervisningen – og aktørerne bag projektet er hhv. Aalborg Universitet/ForskningsLab: It og LæringsDesign, IT-Universitetet/Digital Culture, University College Nordjylland, University College Metropol, University College Copenhagen og LEGO Fonden.

Formål med projektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Projektet har som kombineret udviklings- og forskningsprojekt fokus på elevers egenproduktion og elevinddragelse med henblik på at undersøge:

  1. hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater
  2. it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold.

    Desuden indgår organisering af skolehverdagen og lærernes tidsallokering som element i den didaktiske måde at anskue elevproduktion og elevinddragelse på. Derved omfatter projektet også en undersøgelse af:

  3. hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning. Dette undersøges ved opsamling og analyse på tværs i projektets interventioner.

Kort om projektet

Projektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse er et af de fem Demonstrationsskoleforsøg, som støttes af UVM og som afsluttes i efteråret 2015. Projekterne skal skabe ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Forsøgene skal bl.a. munde ud i konkrete undervisningsforløb, som kan bruges af alle landets skoler. Det er konsortier af universiteter og professionshøjskoler, der udvikler og afprøver de it-baserede læringsforløb sammen med 30 folkeskoler fra hele Danmark. Ét af formålene med projekterne er at undersøge, hvordan it kan understøtte nye måder at organisere undervisningen og skoledagen på, og hvordan der kan sikres bedre sammenhæng mellem forskellige dele af elevernes hverdag - skole, SFO og fritid. Et andet formål er, at lærerne opnår mere vide om, hvordan de bedst muligt anvender it i undervisningen, bl.a. til at gøre undervisningen mere differentieret.

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo